ខាន់​ ជេមស៍ ហ៊ានទាយ​ទុក​មុនថា ថុល សុភិទិ លើកពាន Cambodia Idol 2022 ព្រោះតែ….

ខាន់​ ជេមស៍ ហ៊ានទាយ​ទុក​មុនថា ថុល សុភិទិ លើកពាន Cambodia Idol 2022 ព្រោះតែ….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *